:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
สายตรงนายก อบต. - 062-3093399

นายก อบต.สันกลาง
ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
สายตรงปลัด อบต. - 062-3092662

ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาสามปี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2555-2559
แผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2555-2557
แผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2558-2560
แผนจัดหาพัสดุปี 58
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2559-2563
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
แผนการจัดหาพัสดุปี 59
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบเดือนเมษายน 2560
แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558-2560 ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2561-2564
แผนการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) พ.ศ.2562
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการดำเนินงาน รอบเดือนเมษายน 2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการดำเนินงาน รอบเดือนตุลาคม 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ต.ค.61 - เม.ย.62)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-เม.ย.63)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::