:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

นายก อบต.สันกลาง
ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
สายตรงปลัด อบต. - 062-3092662

ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง
นางจินตนา โปร่งใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี ตรวจเงินภาษีและนำส่งภาษี บริหารการคลังงบประมาณ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางรัชพันธ์ ยานะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รับผิดชอบ
-จัดทำบัญชี
-รายงานทางการเงิน
-การรับ-จ่ายเงิน
-วิเคราะห์การเงิน


-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รับผิดชอบ
-งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
-งานจัดซื้อจัดจ้าง
-ทะเบียนครุภัณฑ์


นางสาวคนึงนิตย์ บุญทา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รับผิดชอบ
-งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้
-ทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
-ทะเบียนพาณิชย์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางกัณฑ์ณภัค บุญแสนสุรจีร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ
-งานรับ-ส่งหนังสือ
-จัดเก็บเอกสาร
-จัดทำเอกสาร คำสั่ง บันทึกข้อความ


นางสาวรัชฎาภรณ์ ทาปัญญา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ
-การเบิกจ่าย ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่าย
-จัดทำเช็ค-จ่ายเช็ค
-จัดทำทะเบียนคุม


นายอนุพงษ์ ยาน้อย
พนักงานทั่วไป
-ช่วยงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวเพลินพิชญ์ชา พรมศร
พนักงานทั่วไป
-ช่วยงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวพิมพร ฝั้นบุญยืน
พนักงานทั่วไป
-ช่วยงานการเงินและบัญชี


นางสาวปวีณา ยาลังศรี
พนักงานทั่วไป
ช่วยงานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::