:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
สายตรงนายก อบต. - 062-3093399

นายก อบต.สันกลาง
ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
สายตรงปลัด อบต. - 062-3092662

ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง
นายวิกรม คุ้มเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
รับผิดชอบ
-ควบคุมงานด้านก่อสร้าง ควบคุมงานด้านออกแบบและควบคุมอาคาร สาธารณูปโภค
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นายเสริฐ มาลา
นายช่างโยธาอาวุโส
รับผิดชอบ
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-ประมาณราคา งานก่อสร้าง
-งานไฟฟ้า ถนน สะพาน
-หมู่ 1,2,3,7,10,11,12,15,18
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นายวีระวุฒิ คำมา
นายช่างโยธาอาวุโส
รับผิดชอบ
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-ประมาณราคา งานก่อสร้าง
-งานไฟฟ้า ถนน สะพาน
-หมู่ 4,5,6,8,9,13,14,16,17
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นายณัฐพล มูลรัตนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ
-งานธุรการและงานสารบรรณ
-แผนงานโครงการ
-ควบคุมภายในกองช่าง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นายปฏิภัทร เสาร์แปง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
รับผิดชอบ
-สนับสนุนและช่วยเหลืองานออกแบบ
-สำรวจ ประมาณราคาก่อสร้าง


นายเรืองฤทธิ์ เขียวจุ่ม
คนงาน
รับผิดชอบ
-งานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวกัญญาพรรณ จันต๊ะผง
พนักงานทั่วไป
รับผิดชอบ
ช่วยงานธุรการกองช่าง


นายนพพล วงค์ไฝ
พนักงานทั่วไป
รับผิดชอบ
-งานซ่อมแซมไฟฟ้า


นายภานุวัฒน์ ปินตาสา
พนักงานทั่วไป
รับผิดชอบ
-งานซ่อมแซมไฟฟ้า


นายสว่าง ก๋ามา
พนักงานทั่วไป (ขับรถขุดไฮดรอลิค)
รับผิดชอบ
-งานขุดและดูแลรถขุดไฮดรอลิค


นายสายชล วงศ์แก้ว
พนักงานทั่วไป (งานรถขุดไฮดรอลิค)
รับผิดชอบ
-งานขุดและดูแลรถขุดไฮดรอลิค 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::