:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
สายตรงนายก อบต. - 062-3093399

นายก อบต.สันกลาง
ว่าที่ร้อยตรี บิน ดวงยานะ
สายตรงปลัด อบต. - 062-3092662

ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุมสภาฯ พ.ศ.2557
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2558 วันที่ 17 สิงหาคม 2558
รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1/2558 วันที่ 29 กันยายน 2558
รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 2/2558 วันที่ 19 ตุลาคม 2558
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4/2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2558
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1/2559 วันที่ 29 เมษายน 2559
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2559 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 2/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3/2559 วันที่ 31 ตุลาคม 2559
รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 4/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4/2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2560 วันที่ 28 มิถุนายน 2560
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2560
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2560
รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 2/2560 วันที่ 28 กันยายน 2560
รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2560
รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4/2560 วันที่ 26 ธันวาคม 2560
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2561
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2561
รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4/2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562
รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 2/2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2562
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562
 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::