:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติ
ตำบลสันกลาง เดิมชื่อตำบลแม่คาวโตน ต่อมาได้แยกออกเป็น 3 ตำบล คือ ตำบลทรายขาว ตำบลธารทอง ตำบลสันกลาง ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 มกราคม 2539 เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุดแรก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
 
 
 
ที่ตั้ง
ตำบลสันกลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอพาน มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอพาน  ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 40 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ 45 กิโลเมตร จำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่  1  บ้านป่าเหียง                  หมู่ที่  10  บ้านผาจ้อ
หมู่ที่  2  บ้านแม่คาวหลวง           หมู่ที่  11  บ้านป่าเปา
หมู่ที่  3  บ้านถ้ำ                         หมู่ที่  12  บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่  4  บ้านป่าข่า                     หมู่ที่  13  บ้านร่องลึก
หมู่ที่  5  บ้านป่าต้าก                   หมู่ที่  14  บ้านป่าข่าดอนชัย
หมู่ที่  6  บ้านแม่คาวโตน             หมู่ที่  15  บ้านแม่คาวดวงดี
หมู่ที่  7  บ้านสันผักฮี้                  หมู่ที่  16  บ้านสันโค้ง
หมู่ที่  8  บ้านทาทรายมูล            หมู่ที่  17  บ้านแม่คาวโตนพัฒนา
หมู่ที  9  บ้านหัวฝาย                  หมู่ที่  18  บ้านเวียงสา
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ       ติดต่อกับ ตำบลทรายขาวและตำบลเจริญเมือง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสันติสุข
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย
ทิศใต้           ติดต่อกับ ตำบลเมืองพาน และตำบลป่าหุ่ง
 
พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบลสันกลางมีพื้นที่ประมาณ 77.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,693.75 ไร่   
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา บางแห่งเป็นที่ราบลุ่ม มีเทือกเขากั้นเป็นแนวระหว่างอำเภอแม่สรวย เป็นภูเขาที่สูงปานกลางสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 600 – 782 เมตร มีอุทยานดอยหลวง มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จนได้รับรางวัลป่าเฉลิมพระเกียรติ และมีป่าชุมชนหลายแห่ง มีป่าพรุ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยแม่หนาด ลำน้ำแม่คาวโตน สำหรับแหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรที่สำคัญ ในทิศตะวันออกได้รับน้ำจากชลประทานแม่ลาว และทางทิศตะวันตกที่ราบเชิงเขา ส่วนมากจะได้รับน้ำจากธรรมชาติ  ลำห้วยแม่หนาดและอ่างเก็บน้ำห้วยผาแดง
  
ข้อมูลประชากร
 
 
 
หมู่ที่
 
 
 
หมู่บ้าน
 
 
 
 
จำนวนครัวเรือน

 
 
 
ชาย

 
 
 
หญิง
 
 
รวม
1
ป่าเหียง
260
359 365 724
2
แม่คาวหลวง
184
209 202 411
3
ถ้ำ
193
200 201 401
4
ป่าข่า
218
298 318 616
5
ป่าต้าก
229
299 331 630
6
แม่คาวโตน
271
278 322 600
7
สันผักฮี้
315
335 361 696
8
ทาทรายมูล
145
187 235 422
9
หัวฝาย
314 327 333 660
10
ผาจ้อ
120
158 173 331
11
ป่าเปา
156
174 209 383
12
ใหม่พัฒนา
186
278 250 528
13
ร่องลึก
86
126 123 249
14
ป่าข่าดอนชัย
181
280 271 551
15
แม่คาวดวงดี
165
201 204 405
16
สันโค้ง
137
183 217 400
17
แม่คาวโตนพัฒนา
132
175 178 353
18
เวียงสา
84
115 93 208
รวม
3,376
4,182 4,386 8,568
 
การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลสันกลาง  ร้อยละ  ๙๐  ประกอบอาชีพทำนา  ทำไร่  พืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญได้แก่  ข้าว  ข้าวโพด  กระเทียม  หอมแดง  ขิง  เห็ด  ผักสวนครัว  ปลูกลำไย  เลี้ยงปลานิล  สัตว์เลี้ยง   ที่ทำรายได้ได้แก่  หมู  ไก่  วัว  ควาย

          นอกจากฤดูทำนา  ประชากรที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจ้าง  และ  ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้แก่  ทอผ้า  หน่อไม้อัด  แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  เช่น  กล้วยฉาบ  กล้วยเชื่อม

          ตำบลสันกลาง  มีพื้นที่ถือครองทั้งหมด  ประมาณ  33,437  ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำนาข้าว  ทำไร่  และทำสวนผลไม้  ได้แก่  ลำไย  แก้วมังกร  เป็นต้น

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น