:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาชุมชน

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชนงาน สังคมสงเคราะห์งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรม ของเด็กและคนชรา

-สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
           -
งานสวัสดิการสังคม
           -
งานพัฒนาชุมชน
           -
งานจัดระเบียบชุมชน

-สังคมสงเคราะห์
           -
งานสังคมสงเคราะห์
           -
งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

-ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
           -
งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
           -
งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
           -
งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
           -
งานสวนสาธารณะ

-บุคลากรงานพัฒนาชุมชน

           - นางชนกานต์ กรุงศรี     นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

           - นายประดิษฐ์ สิทธิโรจน์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

ฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ปี 2563

 

ฐานข้อมูลผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

 

-โครงการและกิจกรรม

 

การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสถานที่ของ อปท. ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ

 

การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการในเขต อปท.

 

 

 

 

รางวัลครอบครัวร่มเย็น ปี 2560 (นายสนั่น มูลบัว) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

                                         โครงการวันผู้สูงอายุตำบลสันกลาง ประจำปี 2560

 

                                                      ประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีระดับตำบล

 

                                   โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมู

 

                             โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

 

             โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี

 

                                   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น