:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัสดุและทรัพย์สิน

มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  งานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  งานรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  งานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหา  งานจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน  งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  งานเช่าพัสดุ  งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบและควบคุมงาน  งานแลกเปลี่ยนพัสดุ   งานรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุ งานเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองผลงาน  งานเกี่ยวกับหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา  งานเกี่ยวกับการลงโทษผู้ทิ้งงาน งานทะเบียนและควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน  งานตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ  งานการตรวจสอบพัสดุประจำปี  งานรายงานข้อมูลพัสดุและทรัพย์สิน  งานเกี่ยวกับการยืมพัสดุและทรัพย์สิน  งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์   และทรัพย์สิน งานจัดทำงบทรัพย์สิน  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

                                  - นางสาวกรวิกา ติ๊บเหมย                นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

                                  - นายงสาวกัญญาพรรณ จันต๊ะผง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

                                  - นางสาวไพลิน หน่อแก้ว               พนักงานทั่วไปช่วยงานพัสดุ

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

                                  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2565  >>Dowonlad

                                  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2566  >>Dowonlad

 

 

 

 

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น