:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภา อบต.
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

นายพิเชษฐ์ รินเที่ยง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

นายวิรุจน์ สุวรรณทา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง/ปลัด อบต.

นายรัชพล ภูรีรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 1

นางพัชรี สิงห์สังข์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 2

นายพิเชษฐ์ รินเที่ยง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 3

นายศักดินา สารสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 4

นายปริญญา ศรีวิชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 5

นายอำนวย เอมสุวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 6

นางอรอนงค์ ตาหน่อแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 7

นายจำรัส อินธนู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 8

นายสมศักดิ์ รีนล้อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 9

นายดิเรก เทพสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 10

นายวิวัฒน์ ชัยสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 11

นายบรรลุ กมลเทศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 12

นางสมพร น้อยเรือน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 13

นายบุญมี สีใจสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 14

นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 15

นางจันทร์หอม ดีหน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 16

นางมธุรส ธิตาเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 17

นายพนม อรขันท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หมู่ 18


 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น