:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอสนับสนุน อปพร.
แบบขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
แบบฟอร์มขอร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบคำร้องทั่วไป
แบบแจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยหมู่บ้าน
แบบขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านพืช
แบบสำรวจรายชื่อผู้ประสบเหตุวาตภัย
แผ่นพับความรู้เหตุวาตภัย
แผ่นพับเหตุอัคคีภัย
แผ่นพับเหตุแผ่นดินไหว
ระเบียบการเข้าศึกษาดูงาน
แผ่นพับสันกลางอาหารปลอดภัย
แผ่นพับสันกลางอาหารปลอดภัย(ผักผลไม้)
รางวัลพระปกเกล้า อบต.สันกลาง พ.ศ.2559
แบบฟอร์มขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เบอร์โทรศัพท์กำนันผู้ใหญ่บ้าน - สมาชิกสภา อบต.สันกลาง
แบบขอสนับสนุนขุดบ่อภัยแล้ง
แบบขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อ O42
ข้อ O43
ข้อ O40
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ปี2564
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการดำเนินงานตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
O23นโยบายทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2566
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2566
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O26
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566
No Gift Policy
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O30
O16
O24
O29
O37
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมปี2565
แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปี2565
ประกาศแผนป้องกันการทุจริตปี 2566-2570
รายงานผล e-plan nacc 6 เดือน ปี2566
รายงานผล e-plan nacc 12 เดือน ปี2565
กฎบัตร ปี2565
นโยบาย ปี2565
แผนตรวจสอบ ปี2565
รายงานผลตรวจสอบ ปี2565
การควบคุมภายใน ปี 2565
แบบสำรวจการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกของอปท.สำหรับคนพิการ
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการในเขตอปท.
พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญฯ 2500
การแต่งเครื่องแบบราชการ
สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
กระบวนการทำงาน
No gift policy
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี2566
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปี พ.ศ.2567
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (e-plan nacc) ประจำปี 2567
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566
O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม2
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม3
O10 คู่มือปฏิบัติงาน
O10 คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
O10 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566(2)
08 ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปี2567
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2
O20 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
O20 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
O20 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รายงานการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2567
 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น