:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง
นายพีรันธร ท้าวคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี ตรวจเงินภาษีและนำส่งภาษี บริหารการคลังงบประมาณ


นางรัชพันธ์ ยานะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รับผิดชอบ
-จัดทำบัญชี
-รายงานทางการเงิน
-การรับ-จ่ายเงิน
-วิเคราะห์การเงิน


นางสาวกรวิกา ติ๊บเหมย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รับผิดชอบ
-งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
-งานจัดซื้อจัดจ้าง
-ทะเบียนครุภัณฑ์


นางสาวคนึงนิตย์ บุญทา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รับผิดชอบ
-งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้
-ทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
-ทะเบียนพาณิชย์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางกัณฑ์ณภัค บุญแสนสุรจีร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ
-งานรับ-ส่งหนังสือ
-จัดเก็บเอกสาร
-จัดทำเอกสาร คำสั่ง บันทึกข้อความ


นางสาวรัชฎาภรณ์ ทาปัญญา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ
-การเบิกจ่าย ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่าย
-จัดทำเช็ค-จ่ายเช็ค
-จัดทำทะเบียนคุม


นางสาวกัญญาพรรณ์ จันต๊ะผง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวปวีณา ยาลังศรี
คนงาน
งานจัดเก็บรายได้


นางสาวพิมพร ฝั้นบุญยืน
คนงาน
งานการเงิน


นายจักรภัทร กาโยงแว่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวไพลิน หน่อแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น