:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาสามปี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2555-2559
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2559-2563
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-เม.ย.63)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2564-2566
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (24ม.ค.66)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 New
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 New
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น