:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กีฬาตำบลสันกลาง-Sanklang Sports

ศูนย์กีฬาตำบลสันกลาง - Sanklang Sports จัดตั้งขึ้นเพื่อการสนับสนุนการส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสันกลาง เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน และกลุ่มชมรม/กลุ่มเยาวชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้จัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลสันกลางขึ้น โดยมีศูนย์ประสานงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โดยมอบหมายให้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเป็นประจำทุกปี

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา ►ดาวน์โหลด 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น