:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

               

           พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ได้กําหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วน ร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับการบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิ ได้ร่วมกระบวนการ เรียนรู้และเพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วม ในระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้นในอนาคต โดยทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4 ด้าน คือ

1) การมีส่วนร่วมในด้านนโยบาย / บริหาร

2) การมีส่วนร่วมในด้านการเงินและงบประมาณ

3) การมสี่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนและท้องถิ่น

4) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานบริการ

     ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 13 (3) มาตรา18(8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4) การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับพื้นที่นั้น จะทําให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการกระจายอํานาจของประเทศ โดยหลักการสําคัญของการมีหลักประกันสุขภาพนั้น เป็นเรื่องของการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและต่อเนื่องการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิประการหนึ่งที่มนุษย์พึงมีการให้หลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนเป็นความจําเป็นทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของประเทศในการเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งเป็นสมาชิกในสังคม การเข้าใช้บริการสาธารณสุขไม่ควรเป็นเรื่องของการร้องขอและไม่ใช่การซื้อขายแบบธุรกิจ แต่เป็นการที่ประชาชนมารับบริการอันพึงมีพึงได้จากผู้ให้บริการและเรื่องของการเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกข์กันของสมาชิกในสังคม

 

  • แผนพัฒนาสุขภาพตำบลสันกลาง ปี 2562 >>ดาวน์โหลด
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สันกลาง ปีงบประมาณ 2564 >>ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น