:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

  ภารกิจและหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น รวมถึงสรุปเหตุรายงานเสนอแนะ วางแผนป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ

 2. ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

 3. งานฝึกซ้อมและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 4. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

 5. งานฝึกอบรมอาสาสม้ครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

 6. งานกู้ชีพกู้ภัย และหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน                       

แบบฟอร์มเอกสาร

-แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยหมู่บ้าน คลิก>>>ดาว์นโหลด

-แบบสำรวจวาตภัย คลิก>>>ดาว์นโหลด

-แบบขอรับการช่วยเหลือด้านเกษตร (แบบ กษ.01) คลิก>>>ดาว์นโหลด

-แบบสำรวจข้อมูลการขอรับการช่วยเหลือด้านเกษตร คลิก>>>ดาว์นโหลด

-แบบขอรับสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ คลิก>>>ดาว์นโหลด

-แบบขอรับสนับสนุนกำลัง อปพร. คลิก>>>ดาว์นโหลด

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น