:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง

มีภาระหน้าที่  เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบำรุงซ่อมแซมการสาธารณูปโภค และจัดทำทะเบียน ผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและออกแบบการเขียนแบบก่อสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ การควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยานพาหนะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
 • งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน 
 • ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่น 
 • งานก่อสร้างและบูรณะการโครงสร้างพิเศษ 
 • งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
 • งานควบคุมก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
 • งานธุรการประจำกองช่าง 
 • งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
 • งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง 
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
 • งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง
 • งานประสานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า กิจการประปา เป็นต้น
 • งานซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าและกิจการประปา
 • งานขนส่งและวิศวกรรมจราจรงานระบายน้ำ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
 • งานออกแบบ 
 • งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 
 • งานเขียนแผนที่ต่างๆ 
 • งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ 
 • งานประเมินราคา
 • งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
 • งานตกแต่งสถานที่ 
 • งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
 • งานผังเมือง
 • งานสำรวจพื้นที่ 
 • งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 • งานพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 
 • งานด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 • งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 • งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

การขออนุญาตก่อสร้าง ขุด และถมที่ดิน ภายในเขต อบต.สันกลาง

 

>>การขออนุญาตก่อสร้าง เอกสารประการการพิจารณา  คู่มือ download

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต  จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด
 3. แบบแปลนการก่อสร้าง  จำนวน 5 ชุด
 4. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ จำนวน 1 ชุด

*** กรณีก่อสร้างอาคารเกิน  150  ตร.ม. ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. รายการคำนวณโครงสร้าง  จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
 3. หนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด

>>การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร เอกสารประการการพิจารณา คู่มือ download

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งของอาคารที่ขออนุญาต(กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด
 3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ จำนวน 1 ชุด
 4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร  จำนวน 1 ชุด
 5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 ชุด
 6. แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนพร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง จำนวน 5 ชุด
 7. รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย(กรณีอาคารต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย) จำนวน 5 ชุด
 8. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต จำนวน 1 ชุด

>>การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร เอกสารประการการพิจารณา คู่มือ download

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งของอาคารที่ขออนุญาต จำนวน 1 ชุด
 3. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการ และสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพควบคุม)    จำนวน 1 ชุด
 4. หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด
 5. แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด

>>อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

 1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20  บาท
 2. ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10  บาท
 3. ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10  บาท
 4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย  ฉบับละ 10  บาท
 5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้   ฉบับละ 20  บาท
 6. ใบรับรอง ฉบับละ 10  บาท
 7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   ฉบับละ  5  บาท

 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

 1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
 2. ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
 3. ใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับละ 10 บาท
 4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท

 ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

 1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ  0.50  บาท
 2. อาคารสูงเกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร  ตารางเมตรละ  2.00  บาท
 3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร   ตารางเมตรละ  4.00  บาท
 4. ป้าย คิดตามพื้นที่ของป้าย  ตารางเมตรละ  4.00  บาท
 5. ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว รวมทั้งประตูรั้วหรือกำแพงคิดตามความยาว   เมตรละ 1.00  บาท

ระยะเวลาในการพิจารณาในกรณีทั่วไป 

 • อาคารพักอาศัยไม่เกิน 2 ชั้น ใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 20 วัน ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน
 • อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้เวลาในการพิจารณา 33 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน)
 • ยกเว้นในกรณีที่มีข้อขัดข้อง จะใช้เวลาพิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

 คำแนะนำในการขอรับอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร

 1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด พร้อมกับคำขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ต้องแนบรายการคำนวณ จำนวน 1 ชุด
 2. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการ คำนวณ (ถ้ามี) ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตได้
 3. อาคารประเภทควบคุมการใช้เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จแล้วให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นคำขอใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 4. ในกรณีที่เจ้าของอาคาร ประสงค์จะใช้อาคารเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช้ จะเปลี่ยนการใช้   อาคารให้ยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารนั้น
 5. ในกรณีที่เจ้าของอาคารประสงค์จะดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถเพื่อการอื่นและก่อสร้างที่จอดรถแทนของเดิมให้ยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 6. ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
 7. ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย
 8. ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่บุคคลอื่นให้ยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือแจ้งอนุญาตให้โอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอโอนใบอนุญาตได้
 9. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณต้องเป็นสิ่งพิมพ์สำเนาภาพถ่ายหรือเขียนด้วยหมึก และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
 • มาตราส่วน ให้ใช้มาตราเมตริก
 • แผนผังบริเวณ ให้ใช้มาตราเมตริก
 • แสดงขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน
 • ระยะห่างระหว่างอาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของ ที่ดิน
 • ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะพร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ
 • ให้แสดงทางระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมายชี้ทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด
 • แสดงระดับของพื้นชั้นล่างของอาคารและความสัมพันธ์กับระดับทาง หรือถนนสาธารณะที่ใกล้ที่สุดและระดับพื้นดิน
 • ให้แสดงแผนผังบริเวณที่จะทำการเคลื่อนย้ายอาคารไปอยู่ในที่ใหม่ให้ชัดเจน
 • แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยต้องแสดงแปลนพื้นรูปด้าน (ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน) รูปตัดขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพื้นชั้นต่างๆ และผังฐานรากของอาคาร พร้อมด้วยรายละเอียด
 • แบบแปลน ต้องมีรูปรายละเอียดอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎหมาย
 • แบบแปลน สำหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชัดเจน
 • แบบแปลน สำหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่จะดัดแปลงให้ชัดเจน
 • แบบแปลน สำหรับการรื้อถอนอาคาร ให้แสดงขั้นตอนวิธีการตลอดจนความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร
 • แบบแปลน สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคาร
 • สำหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคาร มีความกว้าง ความยาว หรือความสูงเกิน 90 เมตร แบบแปลนจะใช้มาตรา ส่วนเล็กกว่า 1 ใน 100 ก็ได้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า 1 ใน 250
 • แบบแปลนสำหรับการเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้แสดงส่วนที่ใช้อยู่เดิม และส่วนที่จะเปลี่ยนการใช้ใหม่ให้ชัดเจน
 • รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับการก่อสร้างอาคาร
 • รายการคำนวณให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ 10 ผู้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณ ต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง ที่อยู่พร้อมกับคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบดังกล่าวไว้ในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณแต่ละชุดด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมวิศวกรรมควบคุมให้ระบุเลขทะเบียนในใบอนุญาตไว้ด้วย

>>ขอสนับสนุนขุดบ่อภัยแล้งเกษตรกร แบบฟอร์ม download

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น