:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง
นายอนุชิต อินแปง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รับผิดชอบ
-ควบคุมงานด้านก่อสร้าง ควบคุมงานด้านออกแบบและควบคุมอาคาร สาธารณูปโภค


นายศราวุธ ทองใบ
นายช่างโยธาชำนาญงานอาวุโส
รับผิดชอบ
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-ประมาณราคา งานก่อสร้าง
-งานไฟฟ้า ถนน สะพาน
-หมู่ 1,2,3,7,10,11,12,15,18


นายณัฐพล มูลรัตนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ
-งานธุรการและงานสารบรรณ
-แผนงานโครงการ
-ควบคุมภายในกองช่าง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นายปฏิภัทร เสาร์แปง
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
รับผิดชอบ
-สนับสนุนและช่วยเหลืองานออกแบบ
-สำรวจ ประมาณราคาก่อสร้าง


นายวัฒนศักดิ์ มีสา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเรืองฤทธิ์ เขียวจุ่ม
คนงาน
รับผิดชอบ
-งานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นายนพพล วงค์ไฝ
คนงาน
รับผิดชอบ
-งานซ่อมแซมไฟฟ้า


นางสาวปทิตตา เกตุสกุลไชย
คนงาน
ผู้ช่วยงานธุรการ


นายธนโชติ กันจินะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสว่าง ก๋ามา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพิเชษฐ์ สอนปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพิทวัส คำชนะชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น