:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชน 

คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักกระบวนงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คู่มือการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สันกลาง 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ New

คู่มือการปฏิบัติงาน ในงานยืมใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน New

คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น New

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง New

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ New

 

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น