:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์

 

                   ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.สันกลาง มีการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน โดยประชาชนสามารถยื่นร้องเรียน-ร้องทุกข์ได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ การยื่นแบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ในรูปแบบของเอกสาร ร้องเรียน-ร้องทุกข์ด้วยวาจา การกรอกข้อมูลในเว็บไซต์หน่วยงาน Facebook โทรศัพท์สำนักงาน/สายตรงนายก อบต./ปลัด อบต. และร้องเรียนผ่านหน่วยงานภายนอก

 

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.สันกลาง ►DOWNLOAD

แบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ ►DOWNLOAD

 


 

รายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

รายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (23 ธ.ค.64) ►DOWNLOAD 

รายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (25 มี.ค.65) ►DOWNLOAD  

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น