:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน

การเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมของ อบต.สันกลาง มีรายละเอียดดังนี้

1. โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายตำบลสันกลาง

      เป็นการศึกษาศึกษาดูงานการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย โดยมีหลักสูตรดังนี้

       1) พระพุทธศาสนา (ศาสนพิธีต่างๆ)

       2) สุขภาพ (ร่างกาย จิตใจ ฟัน กายภาพบำบัด จิตวิทยา รำไทเก๊ก รำวงย้อนยุค กีฬา)

       3) สังคม (กฎหมาย วัฒนธรรม จราจร)

       4) ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา

       5) สมุนไพร (ทำลูกประคบ ยาหม่อง น้ำมันไพร)

       6) อาชีพ (การทำดอกไม้ประดิษฐ์ การนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ ขนมไทย ฯลฯ)

       7) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

       8) คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

       9) เกษตรตามแนวพระราชดำริ เกษตรพอเพียง

      10) กลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ กลุ่มผู้ลืมหนังสือ กลุ่มผู้รู้หนังสือ

      สำหรับการศึกษาดูงาน ทาง อบต.สันกลางขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะศึกษาดูงาน เป็นค่าสถานที่ 1,000 บาท และค่าวิทยากรชั่วโมงละ 600 บาท เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย

        Website : http://huafaiseniorsschool.com

        Facebook : พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย

       แบบตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน>>> download


 

2. สถานีเกษตรวิถีพอเพียง (Sanklang Kaset Station)

      เป็นการศึกษาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราไตรโคเดอมา ขึ้นตอนการทำ วิธีการใช้ การเก็บรักษา และประโยชน์ของการใช้เชื้อราทั้งสองชนิด ศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรวิถีพอเพียง และสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม

      สถานีเกษตรวิถีพอเพียง เป็นนวัตกรรมที่ทางหน่วยงานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557 (รางวัลธรรมาภิบาล) ได้รับรางวัลดีเลิศ ด้านการส่งเสริมอาชีพ และโดยความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสันกลาง ในปี 2561 ได้รับรางวัลที่ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับเขต

     สำหรับการศึกษาดูงาน ทาง อบต.สันกลางขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะศึกษาดูงาน เป็นค่าสถานที่ 1,000 บาท และค่าวิทยากรชั่วโมงละ 600 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาสถานีเกษตรวิถีพอเพียง

        Website : http://www.sanklangphan.go.th

        Facebook : https://www.facebook.com/skphanchiangrai

       แบบตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน>>> download

 


3. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันกลาง

      เป็นการศึกษาศึกษาดูงานการดำเนินโครงการสันกลางสะอาด ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคภัย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นนวัตกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันกลาง มีการดำเนินโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

      สถานีเกษตรวิถีพอเพียง เป็นนวัตกรรมที่ทางหน่วยงานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557 (รางวัลธรรมาภิบาล) โดยได้รับรางวัลดีเลิศ ด้านการส่งเสริมอาชีพ และโดยความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสันกลาง ในปี 2561  ได้รับรางวัลที่ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับเขต

     สำหรับการศึกษาดูงาน ทาง อบต.สันกลางขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะศึกษาดูงาน เป็นค่าสถานที่ 1,000 บาท และค่าวิทยากรชั่วโมงละ 600 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันกลาง

        Website : http://www.sanklangphan.go.th

        Facebook : https://www.facebook.com/skphanchiangrai

       แบบตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน>>> download


 

การรับรองคณะศึกษาดูงาน

     1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม คนละ 25 บาท

     2. ค่าอาหารกลางวัน (แบบข้าวกล่อง) คนละ 50 บาท (อาหาร 2 อย่าง)

     3. อาหารกลางวัน (แบบจัดโต๊ะ) รวม คนละ 120 บาท (อาหาร 3 อย่าง ผลไม้ 1 อย่าง)

     4. อาหารกลางวัน (แบบบุฟเฟ่) คนละ 80 บาท (อาหาร 2 อย่าง ผลไม้ 1 อย่าง)

 

ขั้นตอนการขอเข้าศึกษาดูงาน

     1. ประสานรายละเอียดการศึกษาดูงานเบื้องต้นทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ อบต.สันกลาง เพื่อนัดหมาย

         วัน เวลา และรายละเอียดเบื้องต้น โทร. 053 -770014 ต่อ11 (สํานักปลัด) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่

         ผู้รับผิดชอบ คุณอัญชลี ขันตี (คุณเบียร์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) โทร.092-3101980 

     2. ทําหนังสือขอเข้าศึกษาดูงานถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โดยส่งแบบตอบรับมาทาง

         email : sanklangphan@gmail.com (เมื่อท่านส่งแบบตอบรับมาแล้ว

         กรุณาโทรประสานเจ้าหน้าที่ ตามรายละเอียดข้อ 1

     3. รอแบบตอบรับการรับเข้าคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สันกลางทาง email หรือแฟกซ์ ที่ท่านส่งมาหรือเจ้าหน้าที่

         ประสานกลับไปภายหลัง

 

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น