:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน

            

            แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ และเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ และเพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติและมีการประสาน บูรณาการการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ มีการแสดงและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะทำให้การประเมินติดตามผลการดำเนินงานประจำปีมีความสะดวก เข้าใจง่าย

 

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2559

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2560

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2561

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2562

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2563

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2564

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2565

 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2566 

 แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี 2567 new

 

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น