:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

Driveข้อมูล อบต.สันกลาง

PODD ONE Health

ระบบข้อมูลกลาง อปท. INFO

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระบบข้อมูลบุคลากร

ระบบสม้ครอบรมสถานีเกษตรวิถีพอเพียง

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการป้องกันทุจริต e-PlanNACC

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนา e-Plan

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office

ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 

 

  ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชน

 คู่มือการดำเนินงานศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์

 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลระบบแท่ง

 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

             ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

             ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตและการบริหารท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

 

              นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2562

              ประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร

              ระมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

              ประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร 2562

              ประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น 2562

              ประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2562

              ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

              ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

                             โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562

                             โครงการป้องกันมลพิษไฟป่าหมอกควัน ประจำปี 2562

                             กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนน ประจำปี 2562

                             การประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2562

                             กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุดอนมูล ประจำปี 2562

                             กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

 

               รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

 

               แผนบริหารความเสี่ยงแนวทางการป้องกันการจัดการความเสี่ยง

 

               แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2563

               ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2562

               นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

               แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

               ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                           โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

 

               แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

               รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (ต.ค.61 - มี.ค.62)

               รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

 

                      มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

                      มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

                      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

                      หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

                      มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปรามหรือต่อต้านทุจริตคอรับชั่นและประพฤติมิชอบ

     

                    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62)

                      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 รอบ 12 เดือน (ต.ค.61 - ก.ย.62)

 

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น