:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเงิน - การคลัง

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2558
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2559
รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สตง. ประจำปี 2558
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สตง. ประจำปี 2561
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานแสดงผลการดำเนิน ประจำปี 2562 (ต.ค.61 - มี.ค.62)
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค.61)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค.62)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3 เม.ย. - มิ.ย.62)
รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สตง. ประจำปี 2562
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานแสดงผลการดำเนินรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานงบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.สันกลาง
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ประกาศเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น