:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานจัดเก็บรายได้

ประชาสัมพันธ์ยื่นชำระภาษี ปี 2559
คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563
ประกาศเรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์อัตราชำระภาษีป้าย เริ่ม 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี ประจำปี พ.ศ.256
จดหมายข่าวกองคลัง เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
จดหมายข่าวกองคลัง เรื่อง การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี ประจำปี พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์เวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 เกินกำหนด (ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2566) จะต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
ประชาสัมพันธ์การชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับเกี่ยวกับภาษีป้าย
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2565
จดหมายข่าวกองคลัง เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
จดหมายข่าวกองคลัง เรื่อง ผลการดำเนินการออกชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น