:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการ อบต.โปร่งใส
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร อปท.
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมสภาท้องถิ่น
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน อปท.
ผังขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียน-ร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปี พ.ศ.2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี2564 e-PlanNACC
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 new
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64 - มี.ค.65) new
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 (ต.ค.64 - มี.ค.65) new
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 new
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
รายผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก อบต. ประจำปี 2566
 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น