:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่

          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่ การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การขอกลับเข้ารับราชการ การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การสอบคัดเลือก การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ การทะเบียนประวัติ การจัดทำบัญชีถือจ่าย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ การดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร การออกจากราชการ การลูกจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ครั้งที่ 1/2561
 2. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ครั้งที่ 2/2561
 3. ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
 4. ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563  
 5. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)
 6. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564new
 7. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564new 
 8. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565new
 9. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566newO19
 10. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2567

 1.  นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล       
 2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564         
 3. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564  
 4. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565        
 5. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566new         
 6. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565   
 7. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร         

 1. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
 2. ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
 3. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560  

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร         

 1. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)
 2. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560    
 3. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร         

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี พ.ศ. 2566new      

ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นnew  

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร         

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ         

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)         

ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561         

ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.....      

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561new      

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562new

 

►รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564  

►รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2565 

 

     ►ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นnew

     ►ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นnew

     ►ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นnew

     ►แผนงานการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2565new

      ►การขับเคลื่อนจริยธรรมประจำปี พ.ศ. 2566new

       ►การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำปี พ.ศ. 2566new

      ►การรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2565new

 ►การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567new

►แนวปฏิบัติ Dos & Don"t ประจำปี พ.ศ. 2567new

►กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567new

 

 1. ประเภทบริหารและอำนวยการ

 2. ประเภทวิชาการ

 3. ประเภททั่วไป

 

 1. ระบบข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร

 

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น