:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานปลัด อบต.
นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด
รับผิดชอบ งานงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นางสาวเยาวลักษณ์ มาหล้า
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
-งานบริหารบุคคล
-งานพัฒนาบุคลากร


นางชนกานต์ กรุงศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ
-งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
-พัฒนาชุมชน
-พัฒนาอาชีพ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


นายอนุชา เชื้อเมืองพาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน


นางสาวภัทราภรณ์ เผ่าศิริ
นิติกรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
งานกฏหมายและคดี


นายณัฐดนัย ธนาวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รับผิดชอบงาน
-งานอาคารสถานที่
-งานราชพิธี
-งานสาธารณสุข
-งานกองทุน สปสช.


นางอัญชลี ขันตี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ
-งานธุรการ-งานสารบรรณ
-งานกิจการสภา อบต.
-ระบบสารสนเทศ
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


นายโชติพัฒน์ วงศ์ไชยทะ
เจ้าพนักงานการเกษตร
รับผิดชอบ
-งานเกษตร
-งานสิ่งแวดล้อม


นายราเชนทร์ คำมาบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ ติ๊บเมืองมา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงาน
-งานสาธารณสุ
-งานกองทุน สปสช.


นายประดิษฐ์ สิทธิโรจน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวพานิกา มหาวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมนัส ประทุมมา
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)

นายสุทิน คำต๊ะ
คนสวน(ผู้มีทักษะ)
งานส่งเสริมเกษตร


นายเจษฎาพงษ์ แปงวัน
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย (ผู้มีทักษะ)
งานกู้ชีพ


นางสาวเพลินพิชญ์ชา พรมศร
คนงาน
งานกองทุน สปสช.


นางสาวณัฐภรณ์ ทานิน
คนงาน
งานธุรการ


นายอนุชิต วงศ์ไฝ
คนงาน


นายวสันต์ ปุ๊ดสอง
คนงาน
งานกู้ชีพ


นายศรราม อินธนู
คนงาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสงกรานต์ ปัญญาไหว
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)

นางวิลาวรรณ กมลเทศ
คนงาน
งานพัสดุ สป.


- ว่าง -
คนงาน
งานกู้ชีพ


นางสายทิพย์ แปงวัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานกู้ชีพ


นายรัฐศาสตร์ ชัยพนัส
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานกู้ชีพ


นายคุณากร กุนทน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานกู้ชีพ


นางสาวกิตติภา เชื้อเมืองพาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานส่งเสริมเกษตร


นายธนาวัฒน์ จันต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานป้องกัน


นายศรีวรรณ ใจปิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานเกษตร


นายประชัน ลวนคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานเกษตร


นางสาวแรมเดือน อินทะนู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
แม่บ้าน


นางสาวนภาพร บุญบุตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
แม่บ้าน


นายสันติรักษ์ สุขสา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานจัดการขยะ


นายจรัญ เพ็ชรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ภารโรง 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น