:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลและผลงาน

 


 

ปี 2554
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี 
- รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับเขตปี 2557
-  รางวัลดีเด่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับจังหวัด 
-  รางวัลที่ 3 ศูนย์จัดการศํตรูพืชชุมชมดีเด่น ระดับเขต 
-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ด้านการส่งเสริมอาชีพปี 2558
- รางวัลชนะเลิศโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ระดับจังหวัด
- ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการส่งเสริมเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม


 ปี 2559

- โล่รางวัลพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า ด้านการส่งเสริมเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม

- รางวัลดีเด่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับจังหวัด 


ปี 2561

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี (เข้ารอบประเมินรอบสุดท้าย)

- รางวัลดีเด่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับจังหวัด

- รางวัลที่ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับเขต

- รางวัลการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

- องค์กรคุณธรรมระดับจังหวัด


 ปี 2563

- รางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2563 ประเภทโดดเด่น

 


 ปี 2564

โล่รางวัลพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า ด้านการส่งเสริมเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม

 โล่เชิดชูเกียรติ Best Practice "พื้นที่บูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง" ประจำปี 2564 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 


ปี 2566

- รางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566 ประเภทโดดเด่น (องค์การบริหารส่วนตำบล)

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น