:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสภา อบต.สันกลาง สมัยสามััญ 2/61

วันที่ 25 เมษายน 2561 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โดยนายธนภัทร พรมเอ้ย ประธานสภา อบต. ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 มีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้ -รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 -เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 -เห็นชอบโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 งบประมาณ 80,000 บาท -เห็นชอบโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการต่อเติมอาคารเก็บของ หมู่ 16 งบประมาณ 150,000 บาท -เห็นชอบโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภา จำนวน 3 ตัว 141,000 บาท -เห็นชอบโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าผ้าม่านศูนย์บริการประชาชน อบต.สันกลาง งบประมาณ 130,000 บาท

 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น