:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ตำบลสันกลางร่วมกับ อบต.สันกลางได้จัดประชุมประชาคม รวมทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน นอกจากจะเป็นการประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชนแล้ว ยังเป็นการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เป็นการประสานการทำงานระหว่างท้องที่-ท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และให้สามารถทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดี 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น