:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซักซ้อมหนีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันกลาง

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ????นายอลงกรณ์ ดีน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มอบหมายให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโครงการอบรมซักซ้อมหนีภัยให้กับน้องๆ และผู้ปกครอง จัดอบรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันกลาง ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอัคคีภัย จึงจำเป็นให้ผู้ปกครองและเด็กๆรู้จักการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้อง รวมถึงให้มีความปลอดภัยหากมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าระงับเหตุ 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น