:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ

เล่มคู่มือ >>>>คลิกที่นี่

บทนำ>>>คลิกที่นี่

 


งานภาษีและจัดเก็บรายได้

1. คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน >>>คลิกที่นี่

2. คู่มือการรับชำระภาษีป้าย>>>คลิกที่นี่

3. คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์>>>คลิกที่นี่

4. คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่>>>คลิกที่นี่

 


งานบริการสาธารณสุข

1. คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ>>>คลิกที่นี่

2. คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร>>>คลิกที่นี่

3.  คู่มือการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ>>>คลิกที่นี่

 


งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์

1. คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ>>>คลิกที่นี่

2. คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ>>>คลิกที่นี่

3. คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์>>>คลิกที่นี่

 


งานไฟฟ้า-ถนน-อาคาร

1. คู่มือการแจ้งขุดดิน ตาม พรบ.ขุดดินและถมดิน>>>คลิกที่นี่

2. คู่มือการแจ้งถมดินตาม พรบ.ขุดดินและถมดิน>>>คลิกที่นี่

3. คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21>>>คลิกที่นี่

4. คู่มือการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ>>>คลิกที่นี่

5. คู่มือการขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21>>>คลิกที่นี่

6. คู่มือการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ>>>คลิกที่นี่

7. คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22>>>คลิกที่นี่

8. คู่มือการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ>>>คลิกที่นี่

9. คู่มือการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ>>>คลิกที่นี่

10. คู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32>>>คลิกที่นี่

11. คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร>>>คลิกที่นี่

12. คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร>>>คลิกที่นี่

 


 

 
 
 
 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น